LVR – Klinik Bedburg-Hau   –   eine Raum-Dokumentation